Faktoring szótár

Bankköltség

A faktorálás során felmerülő banki utalás költsége, amely a szerződés feltételei szerint az ügyfelet terheli.

Banktitok

Minden olyan, az egyes ügyfelekről a faktorcég rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.

Biztosítási díj

A faktorcég és ügyfele között létrejött, biztosított faktorálási keretszerződés alapján fennálló, a biztosított követelésállomány százalékában megállapított összeg.

Biztosítási limit

Az a kockázatviselési limit, amelyet a biztosítótársaság határoz meg az adósra (vevő) és amely a biztosítási fedezet igénybevételével megkötött faktorüzleteknél, a faktorálási limit mellett meghatározza a szállító egyidejűleg befogadható számláinak kumulált összegét is.

Előleg

Az ügyfél faktorálandó számlájának befogadáskor a faktor által azonnal megfizetett részösszeg, amely általában a vételár 80 százaléka.

Elszámolás

A vevő (kötelezett) lejáratkori pénzügyi teljesítésekor a faktor elszámol ügyfelével, azaz a hozzá beérkezett bruttó számlaösszegből levonja a partnerének korábban elutalt előleg összegét, illetve a faktorálás költségeit. Az így fennmaradó részt (maradvány) a jóváírást követően a faktorcég átutalja a szállítónak. A faktor az általa levont díjakról, költségekről elszámolást készít, és azt megküldi ügyfelének.

Engedményezés

Az áruszállítást végző, illetve szolgáltató (jogosult) a kötelezettel (vevő) szembeni követelését másra ruházhatja át. A követelés átruházással való megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződés, és a követelés engedményezése szükséges. Az engedményezés az engedményező (szállító) és az engedményes (faktorcég) szerződése, amellyel az engedményes az engedményező helyébe lép.

Faktorcég, faktorház

A pénzintézet vagy pénzügyi vállalkozás, amely a halasztott fizetésű követelést a számla faktorálásával az ügyfél részére megfinanszírozza, és a számlakövetelés engedményezése alapján annak helyébe lép a kötelezettel szemben.

Faktordíj

Az a százalékos formában meghatározott díjtétel, amelynek számítási alapját az ügyfél bruttó faktorált forgalma adja. A faktorcég a faktordíjat a következő tényezők figyelembe vételével állapítja meg: a forgalom nagyságrendje, a vevői-szállítói kockázat, a faktorálandó számlák száma, a jóváírások nagysága, a fizetési fegyelem, a vevők száma és a fizetési határidő. A faktordíj az egyes számlakövetelések átruházásának napján, illetve ha előleg fizetése történik, a fizetés napján válik esedékessé.

Faktoring

Az áruszállításból és szolgáltatás nyújtásából származó rövid lejáratú számlakövetelések folyamatos megelőlegezése és kezelése. Lényeges, hogy faktoring finanszírozásra csak a számlafizetési határidő lejártát megelőzően, igazolt teljesítésű számlakövetelések esetében kerülhet sor.

Faktoring limit

A faktorcég által az ügyfél rendelkezésére tartott rulírozó (feltöltődő) keret, amely az egy adott időpontban fennálló faktoring előlegek maximum összege.

Faktorkamat

Az előlegre vetített éves kamatláb a tényleges kintlévőség futamidejére számolva. Alapja a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett hivatalos BUBOR kamatláb és a kamatfelár, amelyet a faktoring keretszerződés rögzít.

Fedezet

A faktorszerződést biztosító olyan kötelezettség vagy eszköz, amelyből a szerződés kötelezettjének nemfizetése esetén a szerződés jogosultja kielégítést nyer. Fedezeten forgalomképes, értékkel bíró és az adós vagyoni helyzetétől független biztosítékot értünk.

Késedelmi kamat

A vevő késedelmes fizetése esetén, a késedelmes napokra felszámított kamat, amelynek mértéke jelenleg az ügyleti/faktor kamaton felül 7 százalék/év.

Készfizető kezesség

Olyan kezességtípus, amelynél az adós nemfizetése esetén a faktorcég a kezeshez fordulhat a megvásárolt követelés kiegyenlítése érdekében. A kezességvállalás - mint pótlólagos biztosíték - a faktorszerződésben vagy amellett, külön megállapodásban rögzített. Speciális esetben a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., illetve az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) készfizető kezességvállalásának bevonására is lehetőség van. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vagy az AVHGA elvégzi az ügyfél minősítését, s amennyiben a készfizető kezesség létrejön, annak díja az ügyfelet terheli.

Kötelezett (vevő)

A faktorcég ügyfelének azon partnere (vevője), aki az ügyfél áruszállításával vagy szolgáltatásnyújtásával kapcsolatban a számlaérték megfizetésére kötelezett.

Maradvány

A vételár - az előlegként folyósított összegen felül - fennmaradó része, amelyből a faktorcég a követelés kiegyenlítése után már levonta a szerződés szerinti kamatot és egyéb költségeket. A faktor a maradvány összegét utalja át ügyfele számlájára.

Szerződéskötési díj

Az ügyfél által fizetendő egyszeri díj, amely a szerződéskötés napján válik esedékessé.

Ügyfél (szállító)

A faktorcég partnere (engedményező), aki az adott áruszállítást vagy szolgáltatást nyújtja, s aki a faktorcégnek a kötelezettel (vevő) szemben fennálló követelését engedményezi.

Vételár

A számla bruttó összegének kötelezett által beszámítás, visszatartás és egyéb jogcímen történő levonás utáni értéke.

Visszkereset

A faktor joga, hogy a szállítónak kifizetett előleget a vevő nemfizetése, illetve a szerződésben rögzített egyéb rendkívüli feltételek esetén a szállítótól visszakövetelje.